Menu

Algemene voorwaarden Bokee woninginspecties

Artikel 1 Algemeen en toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Bokee Woninginspecties staat ingeschreven bij de KvK te Arnhem onder nummer 67334.

2. Bokee Woninginspecties verricht onder andere de volgende werkzaamheden en levert: bouwkundige aan- en verkoopkeuringen, bouwkundige rapportages, bouwkundige advisering en ondersteunt bouwkundige projecten in de breedste zin van het woord.

3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en/of diensten van Bokee Woninginspecties en/of alle met Bokee Woninginspecties gesloten overeenkomsten, en ook op alle overeenkomsten waarbij Bokee Woninginspecties voor de uitvoering daarvan derden inschakelt. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met Bokee Woninginspecties. Voorafgaand aan het sluiten van de definitieve overeenkomst, en/of het aangaan van de definitieve opdracht, heeft de opdrachtgever kennis genomen van deze voorwaarden van Bokee Woninginspecties en deze geaccepteerd.

Artikel 2 Aanbiedingen, informatie en totstandkoming overeenkomst.

1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Bokee Woninginspecties zijn vrijblijvend en zijn drie maanden geldig.

2. Alle bij de aanbieding verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mocht later toch blijken dat fouten zijn gemaakt in deze verstrekte gegevens, dan is Bokee Woninginspecties gerechtigd deze fouten te herstellen zonder in dat verband schadeplichtig te zijn.

3. Indien Bokee Woninginspecties op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat zij de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt zij de opdrachtgever mee dat er eerst vooronderzoek dient plaats te vinden, vóórdat de feitelijke opdracht kan starten.

4. Bokee Woninginspecties gaat uit van de juistheid van alle door de opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens en gedane opgaven. Bokee Woninginspecties is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen, of deze gegevens te controleren.

5. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend als deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

Artikel 3 Uitvoering werkzaamheden

1. Bokee Woninginspecties heeft met betrekking tot de uitvoering van opdrachten en werkzaamheden een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

2. Bokee Woninginspecties verricht haar werkzaamheden uitsluitend op basis van visuele waarneming. Er wordt geen destructief onderzoek verricht, tenzij anders wordt overeengekomen. De te inspecteren objecten dienen zonder belemmeringen op normale wijze bereikbaar te zijn.

3. De opname betreft een momentopname en heeft tot doel om inzicht te geven in de onderhoudstoestand van het object. Factoren zoals – weersomstandigheden, bereikbaarheid, afwerkingen etc. – kunnen invloed hebben op hetgeen redelijkerwijs visueel waarneembaar is.

4. Wanneer opdrachtgever specifieke onderdelen of tekortkomingen onderzocht wil hebben, zal dit vooraf bij de opdracht kenbaar worden gemaakt. Eventuele kosten of prijsverhoging die dit met zich meebrengt, zullen partijen vooraf overeenkomen.

5. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen van een object door een specialist op een specifiek terrein dienen te worden onderzocht, zal dit in het rapport worden vermeld.

6. Tijdens keuringen/inspecties wordt niet specifiek naar milieubelastende materialen gezocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder milieubelastende materialen wordt onder andere verstaan asbest, olietanks en dergelijke.

7. Herstelkosten en/of begrotingen in rapporten of offertes van Bokee Woninginspecties hebben slechts een indicatieve strekking.

8. Bokee Woninginspecties houdt rekening met te maken kosten voor herstel door gelijkwaardige kwaliteit.

9. De geldigheidsduur van rapporten/begrotingen is drie maanden na datum keuring. Na deze periode kan daaraan geen enkel recht meer worden ontleend.

Artikel 4 Verplichtingen opdrachtgever

1. Opdrachtgever verstrekt Bokee Woninginspecties voor de keuringsdatum alle relevante informatie die nodig is voor de goede uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

2. Opdrachtgever garandeert Bokee Woninginspecties de vrije toegang tot het te inspecteren object en alle te inspecteren onderdelen, waaronder zolders, kruipruimten etc.

3. Indien nodig, zorgt Opdrachtgever ervoor dat de sleutels van het te keuren object tijdig aan Bokee Woninginspecties ter beschikking worden gesteld. Het halen en/of brengen van sleutels door Bokee Woninginspecteurs gebeurt enkel in overleg. Waar nodig kunnen hier extra kosten voor in rekening worden gebracht. Indien hier extra kosten aan verbonden zijn zal dit vooraf aan de opdrachtgever worden gecommuniceerd.

 Artikel 5 Prijzen

1. De opgegeven prijzen van keuringen zijn voor consumenten altijd in euro’s inclusief BTW en exclusief eventuele wettelijke heffingen.

2. Prijzen, begrotingen en offertebedragen die in rapportages zijn opgenomen zijn altijd indicatief. De Opdrachtgever kan daar geen rechten aan ontlenen naar Bokee Woninginspecties.

3. Indien de Opdrachtgever na het aangaan van de overeenkomst aanvullingen en/of wijzigingen daarin wil zien verwerkt, zijn de kosten die daarmee gepaard gaan voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6 Betaling en (incasso)kosten

1. Bokee Woninginspecties hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

2. Bokee Woninginspecties heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen en/of anderszins om zekerheid voor de betaling te vragen.

3. Wanneer opdrachtgever enig door hem/haar verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, zullen incassokosten worden berekend. Deze incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75, =, tenzij de wet een lager percentage/bedrag voorschrijft, in welk geval de kosten zullen worden berekend overeenkomstig het bepaalde in de wet.

4. Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een consument, zal Bokee Woninginspecties eerst een aanmaning/ingebrekestelling sturen en opdrachtgever 14 dagen gelegenheid geven om alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen, bij gebreke waarvan incassokosten verschuldigd zijn. Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een bedrijf, zijn incassokosten verschuldigd zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is

5. Voor een keuring wordt een datum/tijdstip afgesproken. Indien de opdrachtgever om welke reden ook, niet op de afgesproken datum/tijd verschijnt, of te laat verschijnt, is opdrachtgever de daardoor ontstane kosten verschuldigd.

Artikel 7 Opzegging/Beëindiging overeenkomst

1. Kosteloze annulering van de opdracht die door een consument aan Bokee Woninginspecties wordt verstrekt, kan plaatsvinden bij opdrachten die worden verstrekt op een termijn van meer dan 8 dagen vóór de beoogde inspectiedatum. Annulering kan den plaatsvinden tot 48 uur vóór die beoogde inspectiedatum en tijdstip.

2. Ingeval met Bokee Woninginspecties is overeengekomen dat werkzaamheden van langduriger aard zullen worden verricht, anders dan een éénmalige rapportage/keuring, geldt een opzegtermijn van 1 maand.

3. Partijen zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer de opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van diens verplichtingen en/of wanneer zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is.

Artikel 8 Intellectueel eigendomsrecht

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, met betrekking tot de door Bokee Woninginspecties vervaardigde werken (rapportages, ontwerpen, adviezen), berusten bij Bokee Woninginspecties.

2. Het is opdrachtgever niet toegestaan het werk van Bokee Woninginspecties te gebruiken of aan derden te verstrekken, zonder de schriftelijke goedkeuring van Bokee Woninginspecties.

3. Bokee Woninginspecties heeft het recht de vervaardigde rapportages aan derden te verstrekken met goedkeuring van de opdrachtgever.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Bokee Woninginspecties behoudt zich het eigendom voor van alle door en/of namens haar aan de opdrachtgever geleverde zaken, rapportages, adviezen etc., totdat de betaling daarvan, vermeerderd met eventuele verzend- en/of transportkosten, geheel is voldaan.

2. Totdat de werkzaamheden van Bokee Woninginspecties volledig zijn voldaan, kan de opdrachtgever geen enkel recht ontlenen aan de door Bokee Woninginspecties verstrekte informatie en/of rapportage. De opdrachtgever zal de verstrekte informatie/rapportage alsdan ook niet aan derden ter beschikking mogen stellen.

Artikel 10 Reclames

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 15 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert aan Bokee Woninginspecties kenbaar te worden gemaakt. Ingeval het gebrek redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon worden ontdekt, loopt de termijn van 15 werkdagen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs aan opdrachtgever wordt geacht kenbaar te zijn geweest.

2. Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame betaling uit te stellen, te weigeren, of betaling van andere diensten van Bokee Woninginspecties op te schorten, of te weigeren.

3. Wanneer een reclame terecht is, heeft de opdrachtgever de keuze tussen verbetering of het opnieuw leveren van de afgekeurde werkzaamheden, het naar verhouding aanpassen van het berekende factuurbedrag, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht, mits dit in verhouding staat tot de klacht.

Artikel 11 Vrijwaring

1. Bokee Woninginspecties wordt door de opdrachtgever gevrijwaard voor eventuele aanspraken van derden, direct of indirect, ter zake van door Bokee Woninginspecties geleverde zaken, verrichte keuringen en/of opgemaakte rapporten, waardoor die derden schade mochten lijden, ongeacht de oorzaak of het tijdstip van ontstaan daarvan.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Bokee Woninginspecties is in ieder geval niet aansprakelijk in de volgende gevallen (niet limitatief): Schade die verband houdt met niet visueel waarneembare onderdelen of gebreken en/of niet gekeurde onderdelen, schade als gevolg van onvolledige en/of onjuiste informatieverstrekking door opdrachtgever, schade als gevolg van een verkeerde kostenopgave/-begroting, schade als gevolg van door derden gegeven adviezen, voor gevolgschade;

2. Indien de aansprakelijkheid van Bokee Woninginspecties niet is uitgesloten en Bokee Woninginspecties toch aansprakelijk mocht blijken te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot 2 maal de waarde van het gefactureerde bedrag, met een maximum van € 2.500, =. Hiermee is rekening gehouden met de relatief lage prijs die voor de werkzaamheden van Bokee Woninginspecties wordt betaald, afgezet tegen het bedrag van een eventuele schadeclaim. Het uit te keren bedrag wordt te allen tijde beperkt door het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Bokee Woninginspecties mocht blijken uit te keren.

3. Voordat de opdrachtgever een beroep doet op de voorgaande aansprakelijkheidsregeling, zal Bokee Woninginspecties tijdig schriftelijk in de gelegenheid worden gesteld om de klacht te constateren en in dat kader (zo nodig) maatregelen voor herstel te nemen. Als deze herstelmogelijkheid aan Bokee Woninginspecties wordt onthouden, bestaat primair geen recht op schadevergoeding, althans zal deze subsidiair te allen tijde gemaximeerd zijn tot één maal de waarde van het gefactureerde bedrag.

Artikel 13 Algemene vervaltermijn

1. Gebreken en toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van Bokee Woninginspecties dienen binnen bekwame tijd na constatering schriftelijk aan Bokee Woninginspecties te worden gemeld, maar in ieder geval binnen 1 jaar na levering van het rapport, bij gebreke waarvan het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt.

Artikel 14 Nietigheid/vernietiging bepalingen

1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Artikel 15 Toepasslijk recht en forumkeuze

1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem